Prawnicy

Paweł Fluder

Radca prawny, Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Studia ukończył w 2004 roku z wyróżnieniem. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej z zakresu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie bieżącej działalności (w szczególności doradztwo dotyczące transakcji handlowych, opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych przez przedsiębiorców w obrocie gospodarczym). W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji wielu transakcji typu M&A (fuzje i przejęcia) oraz prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa prowadzonych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Uczestniczył w procesach transformacji spółek prawa handlowego polegających na ich tworzeniu, łączeniu oraz przekształcaniu.

Paweł Fluder posiada również bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w skomplikowanych sporach sądowych, jak również praktykę w orzekaniu w charakterze arbitra w postępowaniach przed Sądem Arbitrażowym przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie.

Jego obszar specjalizacji obejmuje również doradztwo w procesie pozyskiwania i rozliczania przez przedsiębiorców środków finansowych pochodzących z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Paweł Fluder uczestniczył we wdrażaniu różnych projektów finansowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jako wspólnik, Paweł Fluder odpowiedzialny jest za strategię oraz rozwój Kancelarii.

Paweł Fluder włada językiem angielskim.